Машкін Микола Іванович

Машкін Микола Іванович, – к.с.-г.н., професор

Машкін М.І

 

Машкін Микола Іванович – к. с-г. наук, професор кафедри технології виробництва і переробки продуктів тваринництва Сумського національного аграрного університету, працював у Харківському зооветеринарному інституті з 1969 по 1995 рік у тому числі зав. кафедрою технології продуктів тваринництва, деканом зооінжинерного факультету.

Біографія

 

Народився 15 вересня 1942 року і с. ІІ Старовірівка Харківської області. З 1948 р. по 1958 р. навчався у Старовірівській середній школі, по закінченню якої вступив до Липковатівського радгосп-технікуму. З квітня 1961 року по вересень 1962 року працював  зоотехніком у радгоспах  Харківської області. У 1962 році вступив навчатись до Харківського зооветеринарного інституту на зооінженерний факультет. По закінченню інституту з червня 1967 р. по лютий 1968 р. працював зоотехніком-селекціонером радгоспу “Самарські Ставки” Олександрівського району, потім по грудень 1969 р. за переводом Слов’янського спеціалізованого тресту овоче-молочних радгоспів – головним зоотехніком радгоспу “Комуніст”  Краснолиманського району Донецької області.

Здібність до наукових досліджень Машкін М.І. проявив з перших днів навчання в інституті. Під керівництвом професора Савронь Є.С. і доцента Кириченко І.В. активно займався у науково-студентському гуртку при кафедрі біохімії  Харківського зооветеринарного інституту. Результати своїх досліджень доповідав на міжвузівських наукових конференціях м. Львова, Мінська і опублікував у відповідних наукових працях.

У грудні 1969 року Машкіна М.І. зараховано  в очну аспірантуру кафедри технології продуктів Харківського зооветеринарного інституту під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, член-кореспондента ВАСГНІЛ, професора Мусія Івановича Книга.

З  богаточисленних аспірантів професор Книга М.І. залишає Машкіна М.І. для подальшої праці на кафедрі, який після успішного захисту кандидатської дисертації (1973 р.) працює відповідно асистентом, в. о. доцента, доцентом, зав. кафедри технології продуктів тваринництва і ВСЄ, зав. підготовчим відділенням, а з 1983 року по квітень 1994 року деканом зооінженерного факультету Харківського зооветеринарного інституту. За період праці в інституті Машкін М.І. проявив себе висококваліфікованим викладачем, здібним організатором навчально-методичної, наукової, організаційної та виховної  роботи.  Багато уваги приділяв удосконаленню навчального процесу на факультеті. Будучи членом навчально-методичної  Ради управління вищої  та середньої спеціальної освіти Держагропрому СРСР Машкін М.І. активно приймає участь у розробці нових навчальних планів зі спеціальності “Зооінженерія”.  За його ініціативою вперше у Харківському зооветеринарному інституті організована спеціалізація по технології переробки продуктів тваринництва, яка була впроваджена пізніше у багатьох сільськогосподарських вузах України, завдяки чому зараз зооінженерна спеціальність перейменована на технологію виробництва і  переробки продуктів тваринництва.    Під керівництвом Машкіна М.І. в інституті були видані програми і методичні вказівки по вивчанню і проведенню лабораторно-практичних занять багатьох дисциплін зооінженерного профілю, методики написання і оформлення дипломних проектів.

Вперше в Україні колективом зооінженерного факультету під керівництвом Машкіна М.І. був виданий “Довідник зооінженера”. – К.: Урожай, 1989. – 320 с.    Потім в співавторстві  Галат Б.Ф., Машкін М.І.,  Козача Л.Г. виданий “Справочник  по технологии молока”. – К.: Урожай 1990. – 216с., в  співавторстві  Машкін М.І., Іванов Л.М.,  Прудніков В.Г., Барановський Д.І. “Інструменти  і  прилади  зоотехнічного  призначення”.  –  К.:  Урожай,  1993.  –  112 с. (навчальний посібник з грифом Мінсільгосппроду України). Грицаєнко В.І., Машкін М.І. “Енергозберігаючі технології у молочному скотарстві”. – К.: Урожай, 1992. – 184 с.

Під керівництвом Машкіна М.І. підготовлені і захищені 4 кандидатських дисертацій.

У березні 1995 року доцент Машкін М.І. був вибраний за конкурсом завідуючим кафедрою технології виробництва і переробки продуктів тваринництва Сумського державного сільськогосподарського інституту, зараз Сумський національний аграрний університет, де і працює по теперішній час. Тут він активно веде науково-дослідну роботу. Під його керівництвом аспірант Овчаренко В.М. захищає кандидатську дисертацію на тему “Склад та технологічні властивості молока корів різних генотипів”.

Машкін М.І. плідно працює у складі Вченої Ради, методичної Ради університету, факультету. Він завершує роботи, які були започатковані у Харківському зооветеринарному інституті, по написанню і виданню навчального посібника з грифом Міністерства освіти України “Первинна обробка і переробка молока”. – К.: Урожай, 1995. – 214 с., а також видає підручник для викладачів і студентів зооінженерних факультетів вищих навчальних сільськогосподарських закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та як навчальний посібник для зоотехнічних відділень закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації з грифом Міністерства сільського господарства і продовольства України “Молоко і молочні продукти”. – К.: Урожай, 1996. – 336 с.

За підготовку кадрів вищої кваліфікації, а також за особисті видання навчальних посібників, підручника Міністерства Освіти України затвердило рішення Вченої Ради Сумського державного сільськогосподарського інституту від 31 березня 1997 року, протокол № 7 про присвоєння вченого звання, професора кафедри технології виробництва і переробки продуктів тваринництва Машкіну Миколі Івановичу, атестат ПРАР №001143.

Машкін М.І. проявив великі організаторські здібності по удосконаленню підготовки наукових кадрів, а також  підготовці спеціалістів різних напрямків. За ініціативою Машкіна М.І. спільно з професором Котенджи Г.П. (випускник Харківського зооветеринарного інституту, 1961 р.) вперше у Сумському державному аграрному університеті (1998 р.) була відкрита спеціалізована Вчена Рада К 55.815.02 по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 06.02.04 – Технологія виробництва продуктів тваринництва.  За час роботи Ради було захищено 12 кандидатських дисертацій як з Сумського  державного аграрного університету, так і з інших вузів України.

Машкін М.І. входить до складу навчально-методичної комісії зі спеціальностей зооінженерія і технології зберігання та переробки продукції тваринництва Міністерства аграрної політики України і Міністерства освіти і науки України, бере активу участь у розробці нових типових планів, програм по зооінженерії та харчових технологіях.  В співавторстві розроблені типові програми з восьми дисциплін напрямку підготовки зооінженерія.

Приймає активну участь у атестації і акредитації вищих аграрних закладів освіти України, розробці державних стандартів освіти.

Машкін М.І. бере участь у виконанні науково-технічних програм та дослідницьких робіт з питань якості продукції тваринництва, раціональному використанню і збереженню в процесі їх переробки. Він розробив і впровадив в виробництво технологію переробки молока на твердий сичужний сир “Фрунзенський”, “Першетравневий”, які користується великим попитом у споживачів. Має більше 160 публікацій, з них 140 науково-методичних праць, 8-авторських свідотств і патентів, 3-довідника, 6-навчальних посібників, 2-підручника.

У 1999 році з ініціативи професора Машкіна М.І. вперше серед аграрних вищіх навчальних закладів освіти організован в Сумському національному аграрному університеті факультет харчових технологій зі спеціальностей “Технології зберігання, консервування та переробки молока”, “Технології зберігання, консервування та переробки м’яса” напрямку підготовки “Харчова технологія та інженерія” з ліцензійним обсягом по 100 студентів з кожної спеціальності. Розроблені навчальні плани, програми з дисциплін, методичні вказівки по проведенню занять, організував кафедри, науково-педагогічні кадри на факультеті. Здійснюются  випуски спеціалістів інженерів-технологів, які користуються великим попитом на переробних і харчових підприємствах області і України.

Для студентів вищих навчальних закладів з напрямку підготовки “Харчова технологія та інженерія”, Машкін М.І. в співавторстві підготував і видав навчальні   посібники  з  грифом  Міністерства  освіти  і  науки   України  Царенко О.М., Машкін М.І., Павлоцька Л.Ф., Димитрієвич Л.Р., Дуденко Н.В. “Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування”, частина 1. “Основи фізіології харчування”. – Суми ВАТ Сумська обласна друкарня, видавництво Козацький вал, 2004. – 358 с., а  також  Царенко О.М.,  Машкін М.І.,  Павлоцька Л.Ф., Димитрієвич Л.Р., Дуденко Н.В., Париш Н.М. “Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування”, частина 2. “Основи гігієни та безпеки харчування”. ВТД “Університетська книга”, 2004. – 278 с.

Професор Машкін М.І. видав підручник “Технологія виробництва молока і молочних продуктів” для студентів вищих навчальних закладів освіти напрямку підготовки “Зооінженерія” (спеціальність  “Технологія виробництва і переробки продуктів тваринництва”), та як навчальний посібник для підготовки фахівців зі спеціальності  ” Технологія зберігання, консервування та переробки молока” у вищих навчальних закладах освіти. Навчальне видання:-  К.: Вища освіта,2006,-351 с.

Професор Машкін М.І. кваліфіковано на високому науково-методичному,  педагогічному, сучасному рівні читає лекції і веде заняття зі студентами денної та заочної форм навчання з напряму підготовки  “Технології виробництва і переробки продукції тваринництва” і “Харчова технологія та інженерія”.

Перелік

навчальних посібників і підручників виданих професором Машкіним М.І.

з “Грифом”

 1. Машкін М.І., Іванов Л.М., Прудніков В.Г., Барановский Д.І. Інструменти і прилади зоотехнічного призначення. К.: Урожай, – 112с. (Допущено Міністерством сільського господарства і продовольства України як навчальний посібник для студентів зооінженерних факультетів вузів ).
 2. Машкін М.І. Первинна обробка і переробка молока. – К.: Урожай, -240с. (Затверджено Міністерством освіти України як навчальний посібник для професійних навчально-виховних закладів).
 3. Машкін М.І. Молоко і молочні продукти. -К.: Урожай, -336с. (Затверджено Міністерством сільського господарства і продовольства України як підручник для викладачів і студентів зооінженерних факультетів вищих навчальних сільськогосподарських закладів І-ІУ рівня акредитації та як навчальний посібник для зоотехнічних відділень закладів освіти І-ІІ рівня акредитації).
 4. Власенко В.В., Береза І.Г., Машкін М.І. та інші. Технологія продуктів забою тварин. Вінниця , РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 1999.-448с. (Допущено Міністерством АПК України, як підручник для студентів вищих навчальних аграрних закладів ІП-ІУ рівнів акредитації за спеціальністю “Зооінженерія”).
 5. Власенко В.В., Машкін М.І., Бігун П.П. Технологія виробництва і переробки молока і молочних продуктів. Вінниця, “ППАНІС”, 2000.-306 с (Допущено Міністерством АПК України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних аграрних закладів ІП-ІУ рівнів акредитації за спеціальністю “Зооінженерія”).
 6. Царенко О.М., Машкін М.І., Павлоцька Л.Ф. та інші. Основи фізіології, гігієн та безпеки харчування. Частина Основи фізіології харчування. Навчальний посібник.- Суми: видавництво”Козацький вал”,2004.-358 с.(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).
 7. Царенко О.М., Машкін М.І., Павлоцька Л.Ф., та інші. Основи фізіології, гігієни та безпеки харчування: Навчальний посібник: У 2Ч.-Ч.ІІ. Основи гігієни та безпеки харчування. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2004.-278 с.
 8. Машкін М.І., Париш Н.М. Технологія виробництва молока і молочних продуктів. Навчальне видання: – К.: Вища освіта, 2006. – 351 с.(Рекомендовано Міносвітою України як підручник для підготовки фахівців з напряму «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»і «Технології зберігання, консервування та переробки молока»).
 9. Перцевий Ф.В., Гурський П.В., Машкін М.І. та інші. Технологія переробки молока. Навчальний посібник. – Харків: ХДУХТ, – 378 с.(Рекомендовано Міносвітою України яа навчальний посібник)

 

Перелік

книг, виданих професором Машкіним М.І., які не мають “Грифа”

 1. Довідник зооінженера.(3а редакцією М.І. Машкіна).-К.: Урожай. -320 с
 2. Грицаєнко В. І., Машкін М.І. Енергозберігаючі технології у молочному скотарстві. -К.: Урожай, -184 с
 3. Галат Б.Ф., Машкін Н.И., Козача Л.Г. Справочник по технологии молока.-2-е издательство переработанное и дополненное. – К: Урожай. 1990.-192 с.
 4. Галат Б.Ф.,Машкин Н.И..Справочник потехнологии молока .-К.:Урожай.1980, -216 с.
 5. Богомолов А.В., Перцевой Ф.В., Машкин Н.И. и др. Переработка продукции растительного и животного происхождения. – СПб: ГИОРД. 2001.-336 с.
 6. Галат Б.Ф., Гриненко В.И., Машкин М.И. и др. Молоко: производство и переработка: –    Монографія.- Харьков, 2006.-352 с.
 7. Галат Б.Ф., Машкин Н.И., Тарасова Т.А. Сыр-творение природы и искусство технолога.          Монография. Под редакцией проф. Машкина Н.И.,Харьков-Сумы, 2010, -351 с.

 

Скачать (DOC, 17.12MB)

 

Популярні записи...