Левченко Ірина Володимирівна

Левченко Ірина Володимирівна

кандидат с.-г. наук, доцент;

академік академії  безпеки та основ здоров´я;

член європейської асоціації безпеки

irinalevchenko@mail.ru

 

Левченко

Автобіографія

 

Левченко Ірина Володимирівна 1964 року народження.

У 1988 році  закінчила Сумський філіал харківського сільськогосподарського інституту за спеціальністю 1506„Зоотехнія” (диплом НВ № 855365).

Кандидат сільськогосподарських наук з 2005 року. Дисертацію захистила 27.01.2005 року у спеціалізованій вченій раді Херсонського державного аграрного університету розведення та селекції  тварин (диплом  ДК №030290).

Стаж педагогічної роботи у вищому навчальному закладі освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 4 роки 7 місяців.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі освіти ІІІ-ІV рівня  акредитації:

Сумський національний аграрний університет:

2003 – 2005 – асистент кафедри технології виробництва продукції тваринництва;

з 01.09 2005 до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри технології виробництва продукції тваринництва.

Основні навчальні курси: „Система технологій в тваринництві” (18 лекційних годин), „Безпека життєдіяльності” (18 лекційних годин), «Валеологія і основи здоров’я», «Біоетика та біобезпека»  для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання. Керує курсовим та дипломним проектуванням, виробничою та переддипломною практикою студентів. Приймає участь у методичному забезпеченні навчального процесу, автор  методичних розробок, готує робочі програми з дисципліни.

Навчально-методичні видання

 1. Безпека життєдіяльності/ програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на усіх спеціальностях;
 2. Валеологія та основи здоров’я/ програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на усіх спеціальностях;
 3. Біоетика та біобезпека/ програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на усіх спеціальностях
 4. Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з безпеки життєдіяльності для студентів усіх спеціальностей СНАУ освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»; суми, 2005 р., 150 с
 5. Робочий зошит для самостійної роботи з безпеки життєдіяльності для студентів усіх спеціальностей СНАУ, суми, 2009 – 124 с;
 6. Курс лекцій з валеології для біолого-технологічного факультету;
 7. Методичні вказівки до лабораторно-практичних занять і самостійної роботи за курсом «Системи технологій в тваринництві» студентам не зооінженерних спеціальностей – Суми, 2008. – 95с;
 8. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів СНАУ усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»;
 9. Робочий зошит з дисципліни «Основи валеології» для студентів усіх спеціальностей ІІІ і ІУ рівня акредитації денної і заочної форми навчання – Суми, 2012.-110 с.
 10. Безпека життєдіяльності. Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей ІІІ і ІУ рівня акредитації денної  і заочної форми навчання. Суми, 2012 – 200 с.
 11. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Валеологія» для студентів СНАУ усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»;
 12. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Біоетика та біобезпека» для студентів СНАУ усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»;
 13. Цивільний захист. Методичні вказівки для  виконання розділу «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» в дипломних роботах студентами усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр»  денної, заочної та дистанційної форми навчання. Суми, 2012 – 22с.

 

 

Наукові публікації

 

п/п

Назва Характер роботи Вихідні дані Об-сяг, стор. Співавтори
1 2 3 4 5 6
Наукові та навчально-методичні праці видані до захисту дисертації
1. Формування відтворю-

вальної здатності бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи в умовах Сумського племпідприємства

друк. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. Львів – 2002 р.  

3

Рубцов І.О., Бондарчук Л.В.

 

 

2. Площа та маса шкури бугайців чорно-рябої породи різних генотипів –//– Таврійський науковий вісник. Херсон – 2002р.  

4

Котенджи Г.П., Обливанцов В.В., Рубцов І.О., Глазун В.В.

_

3. Щодо історії створення сумського типу української чорно-рябої молочної породи –//–  Вісник Сумського НАУ, серія «Тваринництво»/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Виробництво продукції тваринництва в Україні: селекція, ветеринарна безпека та економіка» – Суми, 2003. Вип.7.  

 

 

6

Ладика В.І., Котенджи Г.П., Єфименко М.Я., Чеховський М.Й.

 

 

4. Гистологическая структура кожного покрова бычков сумского типа украинской чорно-пестрой молочной породы –//– Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН/ Матеріали міжн. Наук.-практ. Конференції «Наукові основи сучасних технологій виробництва продукції тваринництва» – Харків, 2003.  

 

 

4

 

 

-

5. Деякі особливості п’ясткових кісток бугайців сумського типу української чорно-рябої молочної, бурої молочної і української чорно-рябої молочної порід. –//– Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2003.  

4

 

-

6. Оцінка морфофункціональних ознак вимені корів-первісток сумського типу української чорно-рябої молочної породи. –//– Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. Львів – 2004 р.  

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6
7. Ріст, розвиток та продуктивність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи різних генотипів –//– Вісник Сумського НАУ, серія «Тваринництво». – Суми, 2004  

5

 

-

Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані після захисту кандидатської дисертації
8. Сиропридатність молока корів  сумського типу української чорно-рябої молочної породи –//– Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. Львів – 2005 р.  

5

 

 

_

9 М’ясна продуктивність бугайців української чорно-рябої молочної породи різних генотипів –//– Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. Львів – 2005 р  

11

Котенджи Г.П., Рубцов І.О., Сердюк М.О.
10 Оценка качества продуктов забоя бычков бурой породы различных генотипов –//–  

5

Котенджи Г.П., Киселев А.Б., Бондарчук В.Н.
11 Характеристика туш бугайців різних порід в умовах лісостепу України –//– Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. Львів – 2006 р  

9

Бондарчук Л.В., Сердюк М.О.
12 Оцінка бугаїв-плідників бурого молочного типу за придатністю їх дочок до промислової технології –//– Вісник Сумського НАУ, серія «Тваринництво». – Суми – 2005  

9

Котенджи Г.П., Сердюк М.О.
13 Оцінка м’ясних і забійних якостей шкіри та міцності п’ясткових кісток бугайців української бурої та чорно-рябої молочних порід –//– Вісник Сумського НАУ, серія «Тваринництво». – Суми – 2005 8 Котенджи Г.П., Рубцов І.О., Сердюк М.О.
14 Оцінка бугаїв-плідників української бурої молочної породи різних ліній за показниками продуктивності жіночих предків  

-//-

Вісник Сумського НАУ, серія «Тваринництво». – Суми – 2005  

6

Ладика В.І.

Котенджи Г.П., Рубцов І.О., Сердюк М.О.

15 Характеристика шкіри бугайців бурої, чорно-рябої молочних порід та помісей в умовах лісостепу України –//– Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць  

3

 

Котенджи Г.П.

Основні навчально-методичні роботи
16 Методичні вказівки щодо проведення практичних занять з безпеки життєдіяльності в 3 частинах для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання –//– Сумський національний аграрний університет, 2005. – 153 с. Котенджи Г.П., Приходько М.Ф. та ін.

 

 1. Приходько М.Ф., Кисельов О.Б., Левченко І.В. Ефективність та умови адаптації до навчання у вищому навчальному закладі  студентів першого курсу // Збірник наукових праць присвячених перший міжнародній науково-методичній конференції „Безпека життєдіяльності в третьому  тисячолітті (27-29 вересня 2007 р).- Миколіїв: „Наше небо”, 2007.- с. 47-53.

 

 1. Ріст та розвиток телиць планових порід і типів Сумщини // Г.П. Котенджи, І.В. Левченко, С.В. Бурнатний та ін. / Науковий вісник Національного аграрного університету .-К., 2007.- Вип.114.- С. 83-90

 

 1. Продуктивні якості корів планових порідж і типів Сумщини // Г.П. Котенджи , І.В. Левченко, С.В. Бурнатний та ін. // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім С.З. Гжицького.- Львів, 2007.- Т.9.- №2 (33).-Ч.3.- С.49-53

 

 1. Приходько М.Ф., Левченко І.В. Пивний алкоголізм або про що мовчить реклама // Тези доповідей науково-методичної конференції з „Безпеки життєдіяльності” (6-7 груджня 2007 р), Харків: НТУ „ХПІ”, 2007.- С.17-18.

 

 1. Приходько М.Ф., Левченко І.В. Пивний алкоголізм або про що мовчить реклама // Тези доповідей науково-методичної конференції з „Безпеки життєдіяльності” (6-7 груджня 2007 р), Харків: НТУ „ХПІ”, 2007.- С.17-18.

 

 1. В.І. Ладика, Г.П. Котенджи, І.В. Левченко. Оцінка забійних та морфологічних якостей бугайців планових порід і типів Сумщини //Матер. наук-практич конф.- Миколаїв, 2008.- С.32-40

 

 1. Левченко І.В., Бут Ю.С. Аналіз якості молока в умовах сумського молочного заводу ДП «Аромат» в залежності від пори року // Матеріали міжнародної наук. конф (15-18 жовтня).- Суми,-2008.- 16

 

 1. Котенджи Г.П., Левченко І.В., Бурнатний С.В., Шемет О.Л. Влияние возраста первого отела на формирования типа коров // Матеріали міжнародної наук. конф (15-18 жовтня).- Суми,-2008.- 17 с.

 

 1. Котенджи Г.П., Левченко І.В., Бурнатний С.В. Желательный тип коров украинской бурой молочной породы // Матеріали міжнародної наук. конф (15-18 жовтня).- Суми,-2008.- С 18-19

 

 1. Котенджи Г.П., Бондаренко П.Г., Левченко І.В., Бурнатний С.В. Повнота виведення молока , жиру та білка у корів-первісток // Матеріали міжнародної наук. конф (15-18 жовтня).- Суми,-2008.- 20 с.

 

 1. Левченко І.В. Ладика Л.М. Кризи студентського віку //Тези доповідей міжвузівської науч-метод конф «Безпека людини в сучасний умовах».- Харків, 2008

 

 1. Котенджи Г.П. Чуприна О.В., Свердліков О.В., Левченко І.В. Оцінка корів симентальської породи різної селекції за технологічними ознаками.- Львів, 2009
 2. Котенджи Г.П. Чуприна О.В., Свердліков О.В., Левченко І.В. Оцінка телиць симентальської породи різної селекції за живою масою і екстер’єром.- Суми, Вісник «Тваринництво№, 2009
 3. Котенджи Г.П. Левченко І.В., Бурнатний С.В. Продуктивні та технологічні якості корів планових порід і типів північно-східного регіону України.- Херсон, 2009
31.Котенджи Г.П., Свердліков О.В., Левченко І.В.  Відтворювальні якості корів симентальської породи вітчизняної та зарубіжної селекції /проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини.-Харків, 2009.-Вип. 18.- Ч.1.-С.96-104

 

 1. Єрмолов В.А., Левченко І.В. Технологічні властивості та якість молока для переробки Матеріали науково-практ. конф. викладачів, аспірантів, студентів Сумського НАУ (20-29 квітня 2009 р.)

 

Напрямки наукової роботи

            Основний напрямок- розробка наукових напрямків з безпеки людини в осередку проживання ;  профілактика здорового способу життя, співробітництво з Європейською Асоціацією по безпеці;

 • удосконалення селекційних програм і технологій при розведенні молочної і м´ясної худоби.
 • Участь у розробках (селекційне досягнення):
 • Українська чорно-ряба молочна порода сумський тип

 

 

 

Які дисципліни викладає:

« Безпека життєдіяльності»

«Валеологія»

«Біоетика та біобезпека»

Контрольний комплекс питань з дисципліни “Безпека життєдіяльності”

 1. Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна.
 2. Мета та основні завдання дисципліни “Безпека життєдіяльності”
 3. Джерела небезпеки та їх класифікація.
 4. Система “Людина – життєве середовище” та її компоненти.
 5. Ризик – кількісна оцінка небезпеки. Означення і вимірювання ризику.
 6. Методологія дослідження ризику
 7. Концепція допустимого (прийнятого) ризику.
 8. Чинники ризику та причини ризикової поведінки людей
 9. Управління ризиком
 10. Загальні поняття середовища проживання людини
 11. Характеристика природного середовища
 12. Техносфера як одна із умов життєдіяльності людини. Ноосфера.
 13. Соціально-політичне середовище проживання людини.
 14. Структурно-функціональний стан організму людини.
 15. Роль нервової системи в забезпеченні життєдіяльності людини.

16  Темперамент та характер людини в забезпеченні її життєдіяльності.

 1. Основні характеристики аналізаторів організму людини.
 2. Роль органів чуття в забезпеченні безпеки
 3. Психофізіологічний закон Вебера-Фехнера
 4. Психіка людини і безпека життєдіяльності
 5. Психічні характеристики людини.
 6. Вплив властивостей людини на її дії, вчинки в процесі життєдіяльності.
 7. Роль біоритмів людини в забезпеченні її життєдіяльності.
 8. Дія наркотичних, лікарських та інших речовин на організм людини
 9. Характеристика середовища життєдіяльності людини.
 10. Вплив духовних, соціальних та політичних чинників на життєдіяльність людини.
 11. категорія факторів, що змушують людину ризикувати.
 12. Психологічні причини свідомого порушення виконавцями вимог безпеки.
 13. Біотехнічні системи
 14. Інженерна фізіологія
 15. Антропометрична, біофізична, енергетична, соціальна та техніко-естетична сумісність людини з технікою та середовищем.
 16. Загальна характеристика впливу людини на планетарні та космічні ресурси.
 17. Основні джерела забруднення атмосфери, водних ресурсів та ґрунтів
 18. Основні види взаємодії та трансформації забруднень в оточуючому середовищі.
 19. негативні наслідки нераціонального природокористування
 20. основні причини деградації оточуючого середовища.
 21. Вплив шуму на організм людини.
 22. Фізіологічні критерії здоров¢я.
 23. Наркоманія як фактор небезпеки.
 24. Алкоголізм як фактор небезпеки.
 25. Нікотин і паління як фактор небезпеки
 26. Втома і перевтома як фактор небезпеки
 27. Хворобливий стан людини як фактор небезпеки.
 28. Психологічні засоби відновлення працездатності.
 29. медико-біологічні засоби як фактор підвищення життєдіяльності людини
 30. Вплив вібрації на організм людини.
 31. Основні характеристики іонізуючих випромінювань
 32. Джерела іонізуючих випромінювань, їх характеристика.

49.Джерела радіаційного випромінювання  та захист від радіаційних промінів.

 1. Електромагнітні поля, їх дія на людину та захист від них.
 2. Джерела інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювань і методи зниження їх впливу на людину.
 3. Дія електроструму на людину та профілактика електротравматизму.
 4. Загальна характеристика і класифікація хімічних речовин
 5. Шкідливі речовини та шляхи їх проникнення в організм людини
 6. Поняття граничнодопустимої концентрації шкідливих речовин.
 7. Загальна характеристика біологічних факторів небезпеки та захист від них.
 8. Класифікація і загальна характеристика психофізіологічних факторів небезпек.
 9. Фізична діяльність людини.
 10. Розумова діяльність людини.
 11. Характеристика трудової діяльності людини.
 12. Фактори, що впливають на продуктивність праці.
 13. Загальні закономірності виникнення техногенних небезпек.
 14. Небезпеки, пов¢язані з використанням транспортних засобів
 15. небезпеки, пов¢язані з використанням підіймально-транспортного обладнання.
 16. небезпеки, пов¢язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин та матеріалів.
 17. Вплив техногенних небезпек на природне середовище та на системи забезпечення життєдіяльності людини.
 18. Засоби та заходи, спрямовані на запобігання негативної дії техногенних джерел небезпеки на людину та навколишнє середовище.
 19. Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел небезпек
 20. дезінформація, як джерело небезпеки.
 21. Соціальні джерела небезпеки, викликані незадовільним матеріальним станом  та умовами  проживання: страйки, повстання, революції.
 22. Вандалізм та тероризм: причини, наслідки, попередження виникнення.
 23. Конфліктні ситуації на міжнаціональному, етнічному, расовому чи релігійному ґрунті.
 24. Суїцид (самогубство) як фактор соціальної небезпеки.
 25. Політичні небезпеки: джерела, причини, наслідки, запобігання виникнення.
 26. Загальна характеристика комбінованих небезпек.
 27. Природно-техногенні небезпеки: кислотні дощі, пилові бурі, виникнення пустель, зсуви, селі, землетруси
 28. Природно-соціальні небезпеки: наркоманія епідерм. інфекційних захворювань, ветеринарні захворювання.
 29. СНІД , як соціальна небезпека.
 30. Соціально-техногенні небезпеки: професійне захворюваність. професійний травматизм.
 31. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС
 32. Види аварій , їх характеристика
 33. Правила поведінки людей при аварії на транспорті.
 34. Пожежі та вибухи на підприємствах, причини й наслідки цих аварій і катастроф.
 35. Криміналізація суспільства як фактор небезпеки
 36. Екологічні наслідки впливу на біосферу
 37. Харчові отруєння, шляхи запобігання.
 38. Джерела забруднення атмосфери міст. наслідки забруднення та його зменшення.
 39. Якість питної води в містах та вплив її на життєдіяльність людини
 40. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст.
 41. особливі заходи безпеки при використанні в побуті газу
 42. Електробезпека в побуті.
 43. Пожежна безпека в побуті
 44. Вимоги, щодо забезпечення санітарно-гігієнічного та епідемічного благополуччя населення.
 45. Загальні правила поведінки на вулицях і дорогах.
 46. Вимоги безпеки до машин і обладнання на станціях проектування, виготовлення, постачання та експлуатації.
 47. Захист людей від дії небезпечних факторів техніки.
 48. небезпечні явища, які призводять до аварійного передчасного руйнування деталей машин.
 49. Надзвичайні ситуації: її ознаки, види, рівні.
 50. Причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій
 51. Класифікація надзвичайних ситуацій та їх коротка характеристика.
 52. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій.
 53. Вимоги до системи сповіщення , організації зв¢язку та медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях.
 54. Ідентифікація типу надзвичайної ситуації та оцінка рівня небезпеки причини та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.
 55. Причини та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій
 56. Рівні надзвичайних ситуацій: об¢єктовий, місцевий, регіональний, загальнодержавний, планетарний.
 57. Загальні правила виживання в разі виникнення надзвичайних ситуацій
 58. прийоми та способи проведення рятувальних робіт.
 59. Використання захисних споруд, засобів індивідуального захисту, медичних та підручних засобів.
 60. ліквідація наслідків стихійних лих, вибухів, пожеж, катастроф та аварій.
 61. Планування заходів для забезпечення безпеки життєдіяльності на випадок надзвичайної ситуації.
 62. Дії адміністрації, персоналу та населення на випадок аварії і надзвичайних ситуацій
 63. евакуаційні заходи під час надзвичайної ситуації.
 64. Засоби індивідуального захисту населення під час надзвичайної ситуації
 65. Основні вимоги підвищення стійкості роботи машинно-тракторного парку і паливно-енергетичного комплексу в умовах надзвичайної ситуації.
 66. Захист населення і продукції сільськогосподарського виробництва на забрудненій території після катастрофи на ЧАЕС.
 67. Захист робітників агропромислового ь комплексу в умовах надзвичайних ситуацій.
 68. Захист машинно-тракторного парку, паливно-енергетичного комплексу від радіоактивних отруйних речовин, біологічних засобів ураження
 69. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт  при радіаційному забрудненні,  в хімічному і біологічному осередках ураження
 70. Види уражень організму людини
 71. Послідовність дій при наданні першої допомоги потерпілому
 72. Організація та засоби долікарняної допомоги
 73. Правила використання препаратів та засобів, що містяться в аптечці першої допомоги.
 74. Порядок надання допомоги потерпілому, який знаходиться в стані клінічної смерті.
 75. Правила зупинення кровотечі та обробки ран.
 76. Правила і порядок дій при виведенні людини з непритомного стану.
 77. Порядок надання допомоги при ураженні електрострумом
 78. Порядок надання допомоги потерпілому під час вибуху.
 79. Надання першої допомоги потерпілому під час пожежі.
 80. надання першої медичної допомоги при утопленні.
 81. перша допомога при вивихах, розтягуваннях і розривах зв¢язок та при переломах кісток
 82. перша допомога при отруєннях
 83. перша допомога при обмороженнях.
 84. Основні законодавчі та нормативні акти з питань безпеки життєдіяльності
 85. Управління безпекою життєдіяльності , її нормативна та організаційно-методична основа.
 86. Органи нагляду і контролю за дотриманням вимог безпеки підприємствами, організаціями, населенням.
 87. Система державних органів по управління. і нагляду за безпекою життєдіяльності населення.
 88. Організація навчання населення з питань безпеки життєдіяльності.
 89. Пропаганда знань з питань створення та дотримання здорових і безпечних умов існування людини.
 90. Сильнодіючі отруйні речовини, їх характеристика і захист від дії на людину.
 91. Харчові отруєння і причини їх запобігання.
 92. Гідросферні небезпеки, коротка характеристика.
 93. Повені в Україні: причини, наслідки, запобігання.
 94. Атмосферні небезпеки: буревії, урагани, смерчі.
 95. Інфекційні небезпеки класифікація і коротка характеристика.
 96. Правила поведінки населення в осередку інфекційних захворювань. Режим карантину і обсервації.

146.Парниковий ефект як фактор екологічної небезпеки.

147.Забруднення атмосфери України. Причини і наслідки.

 1. Забруднення ґрунтів: причини і наслідки, захист.
 2. Виснаження і забруднення водних ресурсів України: причини, наслідки, захист.
 3. Екологічна криза: причини та наслідки.

 

« Валеологія і основи здоров’я»

Контрольний комплекс питань з дисципліни «Валеологія і основи здоров’я»

 

 1. Мета і завдання валеологічного навчання і виховання.
 2. Взаємоз´язок валеології з іншими науками.
 3. Проблеми особистої відповідальності людини за своє здоров´я
 4. Здоров´я і культура.
 5. Фактори, які перешкоджають вихованню культури здоров´я
 6. Визначення валеології.
 7. Мета і завдання валеології.
 8. Визначальні ознаки наук про здоров´я
 9. Генетичні передумови здоров´я
 10. Урахування спадкових факторів у побудові здорового способу життя
 11. Поняття про спадкову і уроджену патології
 12. Спосіб життя батьків і спадковість.
 13. Екологічні фактори здоров´я і спадковість
 14. Роль медицина в забезпеченні здоров´я
 15. Поняття про медичну профілактику захворювань
 16. Медичні засади у лікуванні хвороб
 17. Поняття про здоровий спосіб життя
 18. Критерії здоров´я людини
 19. Компоненти здорового способу життя і їх характеристика.

20.Особливості взаємовідношення людини і природи.

 1. Соціальна суттєвість людини.
 2. Цивілізація, спосіб життя і здоров´я людини.
 3. Соціальні фактори, які обумовлюють спосіб життя сучасної людини
 4. Поняття про соціальне середовище.
 5. Протиріччя біологічного і соціального забезпечення здоров´я людини і шляхи його подолання.
 6. Поняття про гомеостаз.
 7. Поняття про адаптацію.
 8. Поняття про генотип і фенотип.
 9. Здоров´я і його класифікація.
 10. Критерії здоров´я та рівні.
 11. Урахування фенотипічних факторів в забезпеченні здоров´я.
 12. Роль статевого відношення в забезпеченні здоров´я.
 13. Значення вікового фактору у забезпеченні здоров´я
 14. Людина – як результат біологічної еволюції.
 15. Роль рухової активності в біологічній еволюції.
 16. Поняття про гіпокенезію і її вплив на здоров´я
 17. Роль рухової активності в реалізації індивідуальної генетичної програми.
 18. Рухова активність і тривалість життя.
 19. Поняття про фізичну культуру і спорт.
 20. Особливості рухової активності у різних вікових періодах.
 21. Фізична культура працівників розумової діяльності.
 22. 42. Причини і фактори, які викликають надзвичайний стан в організмі людини.
 23. надання першої долікарняної допомоги.

44.Перша допомога при пораненні.

 1. Види кровотечі і способи її зупинення.

46.Надання першої допомоги при артеріальних кровотечах.

 1. Перша допомога при травмах.

48.Надання першої допомоги при термічних опіках

 1. перша допомога при отруєнні.

50.Фізіологічні визначення здоров´я людини.

 1. Показники здоров´я.
 2. Поняття здоров´я і хвороби.
 3. Перший рівень біологічного здоров´я.

54.Другий рівень психологічного здоров´я.

 1. Третій рівень соціального здоров´я.

56.Причини виникнення інфекційних захворювань і їх профілактика.

 1. Епідеміологія і шляхи передачі інфекції.
 2. Імунітет.
 3. Основи епідеміології і дезінфекційної справи.

60.Інфекційні хвороби і методи боротьби з ними.

 1. Поняття мікроорганізмів.
 2. Характеристика дитячого травматизму.
 3. Види дитячого травматизму.
 4. Травматичний шок
 5. Застосування холоду і тепла при травмах.
 6. Загальні правила транспортування потерпілих.

67.Універсавльна медична аптечка.

68.Характеристика соціальної спорідненості.

69.Характеристика психологічної спорідненості.

70.Проблеми взаємозв´язку в системі «Людина-середовище».

 1. Причини екологічної кризи.
 2. Здоровий спосіб життя як біологічна і соціальна категорія.
 3. Мотивація здоров´я і здорового способу життя.
 4. Поняття про здоровий спосіб харчування.

75.Переваги стану організму при організації раціонального харчування.

76.Характеристика паспортного віку.

 1. Біологічний паспорт людини.
 2. Кодекс здоров´я.

79.Психологічні фактори здоров´я.

80.Значення рухової активності для підтримки здоров´я.

81.Суть особистої гігієни і її значення в збереженні здоров´я.

 1. суть раціонального харчування.
 2. Основні правила загартовування організму людини.

84.суть культури харчування.

 1. Характеристика здорового способу життя.

86.Основні принципи здорового способу життя.

87.Проблеми, які виникають на шляху до здорового способу життя.

88.Індивідуальне здоров´я.

89.Характеристика знань про себе, які людина набуває протягом життя.

90.Життєва зрілість. Характеристика.

91.Стрес і його значення для людини.

 1. Лікування стресу.
 2. Шкідливі звички ХХІ століття.
 3. культура і здоров´я.
 4. Хвороби цивілізації.
 5. Психічне здоров´я нації.

97.Історичні особливості становлення науки сексології.

98.Причини та ознаки сексуальної дисгармонії.

99.способи профілактики сексуальних розладів.

100.Способи профілактики статевих хвороб.

101.Характеристика сексуального здоров´я. Визначення.

 1. Охарактеризуйте визначення сексології.
 2. Тенденції розвитку сексуальних норм і правил в Україні.

104.Опишіть три рівні сексуальної культури.

 1. Охарактеризуйте гармонію сексуальних відносин.
 2. визначення і характеристика аспектів гармонії особистості.

107.Охарактеризуйте значення наявності духовного особистості.

108.Вплив ЗМІ на розвиток і стан здоров´я.

 1. Негативний вплив реклами на особистість.
 2. До чого призводить прискорення життя?

111.Що дозволяє людини зберігати душевну рівновагу.

112.Психологічна стійкість особистості.

 

« Біоетика та біобезпека»

Контрольний комплекс питань з дисципліни «Біоетика та біобезпека»

 

1.Основні типи етичних теорій. Дайте порівняльну характеристику.

 1. Розкрийте суть поняття «інформована згода». В якій історичній моделі формується це бачення?
 2. В чому полягає суть моделі Парацельса?
 3. Опишить відмінність морального і правового регулювання медичної діяльності?
 4. Охарактеризуйте натуралистично-прагматичний тип етичних теорій.
 5. В чему відмінність понять «моральністьь», «мораль», «етика»?
 6. В каких моделях існує сучасна біомедична етика?
 7. Чому чотири моделі биомедичної етики називаються історичними і логічними?
 8. назвіть етичні і правові документи, в яких іде мова про соціальні обов´язки медичних спільнот?
 9. Назвіть основні типи етичних теорій. Дайте порівняльну характеристику. Назвіть представників цих теорій?
 10. В яких правових документах, в яких етичних кодексах згадується «інформована згода». Розкрийте сутність цього поняття.
 11. Визнчте поняття «методологія», «етика науки», «біоетика».
 12. 1 Суть поняття «драматична медицина» і специфіка клінічнких досліджень на людині в ХХстолітті.
 13. Які основні функції етичних комітетів?
 14. 15. Дайте характеристику Нюрнбергского кодекса 1946 року.
 15. 16. Назвіть основні міжнародні документи, які регламентують проведення клінічних досліджень на людях?
 16. Які основні позиції включає принцип інформованої згоди?
 17. Дайте характеристику плацебо, рандомизації, двойним сліпим клінічним дослідженням.
 18. 19. назвіть основні аргументи однодумців ліберальної позиції у відношенні штучного аборта.
 19. 20. Чи має право сучасний український лікар на відмову від проведення штучного аборту на основі моральних узгодженостей?

21.У яких країнах закон захищає дитину з моменту зачаття?

 1. 22. Коли і в якій країні вперше було легалізовано штучний аборт?
 2. 23. перерахуйте основні аргументи однодумців консервативної позиції у відношенні штучного аборту?
 3. В чему суть і природність наукового и етико-філософського бачень до проблеми статуса ембріона людини?
 4. Перечисліть основні етичні проблеми технології ЕКО.
 5. Які альтернативи ЕКО можливі при безплідді?
 6. Якими документами регулюється застосування технологій штучного запліднення?
 7. Назвіть країни, у яких забороняється ЕКО.
 8. 29. Який зв´язок існує між абортом і репродуктивними технологіями?
 9. 30. Що таке криза ідентичності особистості?
 10. Чому криза ідентичності особистості можлива при штучному заплідненні?
 11. Перерахуйте етичні принципи досліджень генома людини?
 12. За яких умов генетичний паспорт може обмежувати свободу людини?
 13. 34. Розкрийте зміст позитивної і негативної євгеніки?

35        назвіть особливості генетичного діагнозу?

36        Що таке «патентування генів»?

 1. 37. На чому ґрунтується етична несумісність модифікації генома статевих клітин?

38.Назвіть аргументи однодумців повідомлення правдивого діагнозу при неблагонадійному прогнозі захворювання.

 1. Охарактеризуйте основні стадії і реакції пацієнта (по Е. Кюблер-Росс) на повідомленнянегаттивного діагнозу.
 2. Що таке хоспис?
 3. 4 Що є за Е. Дюркгеймом належними причинами зростання самогубств у суспільстві?
 4. 4 Назвіть аргументи супротивників евтаназії?

 

tel. 0679912896

 

Популярні записи...