Бордунова Ольга Георгіївна

к.в.н., доцент

 bordynova

Автобіографія

Бордунова Ольга Георгіївна народилася у м. Суми у 1959 році. По закінченні загальноосвітньої школи вступила до Сумського медичного училища. У 1987 році вступила до Сумського сільськогосподарського інституту на ветеринарний факультет . Закінчила аспірантуру СНАУ. У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Вивчення особливостей механізму противірусної дії дезинфектанта „ВВ-1” для профілактики хвороби Марека курей.” З 1992 року працює викладачем кафедри біохімії та біотехнології. З 2000 року займає посаду доцента кафедри біохімії та біотехнології Сумського національного аграрного університету

Організаційна робота

            Є куратором академічної групи  біолого-технологічного факультету.

Основні дисципліни

Викладач курсу дисциплін:

            - «Ветеринарна клінічна біохімія» для студентів факультету ветеринарної медицини

-   «Біотехнологія» для студентів біолого-технологічного факультету

- «Ембріоінженерна біотехнологія» для студентів біолого-технологічного факультету

Наукові інтереси

Наукова робота проходить в межах комплексних програм науково-дослідних робіт «Розробка захисної штучної кутикули для інкубаційних яєць: біохімічні та біофізичні аспекти» (№ держреєтрації 0102U007421); «Створення бази даних «Метаболічні параметри яєць курей» для удосконалення технології виробництва продуктів птахівництва в України» (№ держреєтрації 0107U007962); «Розробка теоретичних і експериментальних засад конструювання «штучної кутикули» (NANO ARTICLE) для захисту інкубаційних яєць» (№ держреєтрації 0107U007961).

Науково-методичні праці

Має більше 100 публікацій у фахових виданнях Української академії аграрних наук, працях і збірниках тез міжнародних конференцій і симпозіумів, НДІ і ВНЗів країн СНД, видано 8 науково-методичних рекомендацій, 4 монографії, з них 3 у співавторстві.За темою дисертації одержано 5 патентів України на винаходи.

Останні з них

Бордунова О. Г. Біоцидна активність препаратів «штучна кутикула» («ARTICLE») для передінкубаційної обробки яєць / О. Г. Бордунова // Науковий вісник ветеринарної медицини : Зб. Наук. праць – Біла Церква, 2011. – Вип. 8. – С. 19-22.

Бордунова О. Г. Технологія захисту інкубаційних яєць курей з використанням композитів хітозану і жовтого залізоокисного пігменту (Fe2O3) / О. Г. Бордунова // Наук.-техн. бюл. Ін-ту біології тварин та Держ. н.-д. контрол. ін-ту ветпрепаратів та корм. добавок. – 2012. – Вип. 13, N 1/2. – С. 180-184.

Бордунова О. Г. «Штучна кутикула» (ARTIficialcutiCLE -ARTICLE) для захисту інкубаційних яєць курей щодо патогенної мікрофлори: композиція на основі хітозану та нанодисперсного оксиду заліза Fe2O3 / О. Г. Бордунова // Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. – Львів, 2013. – Т. 15, № 3 (57), Ч. 3. – C 273-277.

Бордунова О. Г. Исследование диффузионных процессов в биокерамическом защитном слое скорлупы птичьих яиц / О. Г. Бордунова // Птахівництво: міжвід. темат. науково-виробничий зб. ІТ НААН. – Х., 2013. – Вип. 70. – С. 43-49.

Монографії

Використання м’якоіонізаційної мас-спектрометрії в аналітичній біохімії сільськогосподарського спрямування (Наукове видання) / [О. М. Царенко, В. Д. Чіванов, В. І. Єрьоменко, О. Г. Бордунова, Л. Ф. Суходуб]. – Суми : ”Казацький вал”, 2001. 200 с.

Бордунова О. Г. Мікроструктура шкаралупи пташиних яєць за норми та при патологіях (Монографія) – Суми : Університетська книга, 2012. 168 с.

Методичні  рекомендації,

            Останні

Використання дезінфікуючих препаратів у промисловому птахівництві (Науково-практичні рекомендації) / О. Г. Бордунова, М. В. Чорний, В. Д .Чіванов, В. В. Попсуй, О. Г. Астраханцева, Р. В. Денисов. – Суми – СДУ, 2013. – 43 с. Рекомендації затверджені Науково-методичною радою колегії головного управління Ветеринарної медицини в Сумській області (протокол № 2 від 19.04.2013 р.).

Технології захисту інкубаційних яєць курей з використанням композитів хітозану і оксидів металів (TiO2, Fe2O3) (Науково-практичні рекомендації) / О. Г.Бордунова, М. В. Чорний, М. П. Лузан, Р. В. Денисов. – Суми – СДУ, 2013. – 10 с. Рекомендації затверджені Науково-методичною радою колегії головного управління Ветеринарної медицини в Сумській області (протокол № 2 від 19.04.2013 р.).

Є автором патентів:

Деклараційний патент на винахід № 60485 Україна, А, 7 G O1 J 3/28. Мас-спектрометричний спосіб визначення антибіотиків в м’ясопродуктах та харчових і інкубаційних яйцях / О. Г. Бордунова, Л. В. Бондарчук; заявник та патентовласник Сумський НАУ. – № 2002108080; заявл. 11.10.2002; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10.

Патент на винахід № 80939 Україна, МПК51 А 61 В 5/00, G O1 N 33/49. Мас-спектрометричний спосіб діагностування хвороби Марека у курей / О. Г. Бордунова, В. Д. Чіванов, Л. В. Бондарчук, Д. М. Семьонов; заявник та патентовласник Сумський НАУ. – № 2003076566; заявл. 14.07.2003; опубл. 26.11.2007, Бюл. № 19.

Патент на корисну модель № 59917 Україна, МПК51 А 01 К 43/00, А 01 К 41/00. Спосіб захисту інкубаційних яєць курей покриттям з хітозану / О. Г. Бордунова, О. Г. Астраханцева, О. М. Байдевлятова, В. Д. Чіванов; заявник та патентовласник Сумський НАУ. – № u 2010 11919; заявл. 08.10.2010; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.

Патент на корисну модель № 72945 Україна, МПК (51) A61L 2/18 (2006.01). Композиція для захисту інкубаційних яєць курей / О. Г. Бордунова, О. Г. Астраханцева, О. М. Байдевлятова, В. Д. Чіванов: заявник та патентовласник Сумський НАУ. – № u 2011 12186; заявл. 18.10.2011, опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17.

Патент на винахід № 99538 Україна, МПК (51) С09С 1/22 (2006.01) С09С 1/24 (2006.01) С09С 1/62 (2006.01) С09С 3/06 (2006.01). Спосіб одержання чорного залізоокисного пігменту / А. А. Василенко, В. Д. Чіванов, О. Г. Бордунова: заявник та патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Дніпропетровськ. № а 2011 01341; заявл. 07.02.2011, опубл. 27.08. 2012, Бюл. № 16.

Контактний телефон: 0504076106

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

 

Популярні записи...