Вечорка Вікторія Вікторівна

Вечорка Вікторія Вікторівна

 Vechorka

Вчений ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Посада

Доцент

Біографія

Народилася 16 серпня 1973 року в селищі Улянівка Білопільського району Сумської області. З 1990 по 1995 роки навчалася у Сумському сільськогосподарському інституті (нині СНАУ). Після закінчення навчального закладу з 1995 по 2005 роки працювала на кафедрі біохімії та біотехнології Сумського НАУ на посаді лаборанта, а згодом – асистента вказаної кафедри. У 2006 році переведена на посаду старшого викладача кафедри розведення і селекції тварин СНАУ. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оцінка продуктивних якостей тварин голштинської породи канадської селекції залежно від генотипових та паратипових факторів». З 2011 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри розведення і селекції тварин та водних біоресурсів.

Організаційна робота

Куратор академічної групи ТР 1101-1.

Відповідальна за профорієнтаційну роботі в ЗОШ №11 м. Суми.

Основні дисципліни

Розведення сільськогосподарських тварин

Генетика риб

Фізіологія риб

Гідробіологія

Наукові інтереси

Генетика, селекція сільськогосподарських тварин; генетика, фізіологія та біохімія гідробіонтів; гідробіологія

Основі науково-методичні праці

1. Молочна продуктивність корів голштинської породи різного генетико-екологічного походження. Таврійський науковий вісник. Матеріали Міжн. наук.-педаг. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження д. с.-г. н., проф. Амаліцького В. Г. (3 – 5 червня 2009 р.) – Херсон: Айлант, 2009.– Вип. 64. Ч. 3.

2. Оценка экстерьера голштинских коров канадской селекции. Молодежь и аграрная наука ХХІ века : проблемы и перспективы : мат. Междунар. научн.-практ. конф. студентов и аспирантов (13 – 14 мая 2009 г.). – Курск, 2009.

3. Генетичні та паратипові чинники впливу на ознаки молочної продуктивності корів голштинської породи канадської селекції. Збірник наукових праць Вінницького НАУ. Серія «Сільськогосподарські науки» – Вінниця. – 2011. – Вип. 8 (48). С. 12-15.

4. Біохімічна оцінка цьоголіток коропа, вирощених у полікультурі в умовах удобрення ставів зерновою бардою з відстійника. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Тваринництво». – 2012. – Вип. 10 (20). – С. 155-157.

5. Навчально-методичний посібник з гідробіології «Рослинний світ водойм. Ч.1.» для самостійної роботи студентів напряму 6.090202. «Рибальство» денної та заочної форм навчання.

6. Методичні рекомендації щодо проведення лабораторних занять за темою: «Продуктивність сільськогосподарських тварин» для студентів 3 курсу біолого-технологічного факультету денної та заочної форм навчання.

7. Методичні вказівки «Ріст і розвиток молодняку с.-г. тварин» для лабораторних занять студентів 3 курсу напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» денної та заочної форм навчання.

victoria.vechorka@mail.ru

Популярні записи...